projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

Dowiedz się więcej

Drogi Użytkowniku Portalu!

Platforma internetowa powstała w ramach projektu pn. „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” i służy do zachęcania i inicjowania współpracy między instytucjami pracującymi na rzecz aktywizacji młodzieży NEET. Platforma umożliwia użytkownikom zapoznanie się z wieloma zagadnieniami związanymi z aktywizacją osób młodych, jak również udział w szkoleniach e-learningowych w dowolnym czasie i miejscu.

Struktura portalu będzie tworzona w sposób dynamiczny. Zespół koordynujący-administrujący portalem, będzie na bieżąco zajmował się aktualizacją strony. Ponadto użytkownicy będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na informacje jakie chcieliby, aby znalazły się na platformie. Dla funkcjonalności portalu kluczowe znaczenie będzie więc miało zaangażowanie ze strony nie tylko członków zespołu, ale również samych użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się pojęciami istotnymi z punku widzenia tematyki związanej z projektem:

Młodzież NEET

Nazwa stanowi akronim od angielskiego określenia not in employment, education or training, w Polsce popularnymi określeniami stały się: pokolenie ani-ani. Do kategorii NEET należy osoba młoda (najczęściej w wieku 15 – 29 lat), która z różnych przyczyn – jednocześnie – nie przygotowuje się do zawodu, nie uczy się i nie pracuje. Podstawową cechą tej kategorii społecznej jest brak zaangażowania w dwie podstawowe sfery życia tj. w sferę edukacji i w sferę pracy.

W NEET znajduje się nie tylko osoba, spełniająca kryteria osoby bezrobotnej, lecz także jednostka, która przedwcześnie skończyła edukację, nieszukająca pracy, pozostająca (z wyboru, lub z konieczności) na utrzymaniu rodziców lub angażująca się w działalność nieakceptowaną społecznie.

Użytkownicy

W projekcie instytucje i ich pracownicy - publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej osób młodych jak na przykład PUP, OHP, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe formalne, nieformalne i pozaformalne.

Programy aktywizacji: edukacyjnej i zawodowej

Programy aktywizacji mają na celu usprawnienie działań dotyczących osób młodych w wieku między 18 a 29 rokiem życia. Są to dwa schematy: jeden program to ścieżka aktywizacji edukacyjnej, drugi natomiast - zawodowej. Dla pracowników instytucji pracujących z taką młodzieżą stanowią schemat przepływu informacji w celu najefektywniejszego wsparcia dla osób młodych. Z kolei dla młodzieży programy są optymalną i przejrzystą drogą prowadzącą do aktywizacji edukacyjnej oraz zawodowej.

Dla przedstawicieli instytucji program ukierunkowuje działania wobec odbiorców docelowych, a także wskazuje możliwe pola współpracy pomiędzy nimi. Program ma na celu udostępnienie pracownikom instytucji schematu działań niezbędnych do udzielenia kompleksowej i profesjonalnej pomocy osobom wymagającym wsparcia. Współpraca tych podmiotów docelowo ma zaowocować aktywizacją osób młodych.

W programach przedstawiono również wiele informacji przydatnych dla tzw. młodzieży NEET, które zawierają wytyczne kierunków poruszania się pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz zawodowymi. Zasadniczym atutem jest przedstawienie metod aktywizacji stosowanych w Wielkiej Brytanii, zaczerpniętych od partnera ponadnarodowego projektu, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działań na rzecz aktywizacji osób młodych. Dzięki takiej współpracy pomiędzy instytucjami udzielanie pomocy odbiorcom docelowym będzie adekwatne do ich potrzeb.

Kursy e-learning

Szkolenia e-learningowe skierowane są do dwóch grup:

  • dla użytkowników, tj. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Integracji Społecznej, Agencje Zatrudnienia oraz Instytucje szkoleniowe
  • dla odbiorców docelowych, tj. osób młodych.

Pierwsza kategoria to 4 moduły e-learningowe, które służą jako modelowa ścieżka aktywizacji dla młodzieży NEET, uwzględnia podział grupy na podstawie wieku i statusu. Osoby młode mają okazję przyswoić wiele ciekawych informacji oraz lepiej poznać samego siebie.

Druga kategoria to 4 moduły e-learning, które służą jako modelowa ścieżka aktywizacji dla instytucji pracujących na rzecz młodzieży NEET. W szkolenia zawarty został zakres możliwości pomocy dla klientów. Znajomość kompetencji poszczególnych instytucji, ma pozwolić na to, żeby osoba znajdująca się w trudnej sytuacji mogła uzyskać kompleksową pomoc, niezależnie do jakiej instytucji rynku pracy.

Dostęp do kursów mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Po odbytym szkoleniu każdy użytkownik ma możliwość wygenerowania certyfikatu ukończenia kursu.

Baza instytucji

Baza będzie zawierała dane teleadresowe instytucji pracujących na rzecz osób młodych, które na bieżąco będą aktualizowane i uzupełniane przez zespół koordynujący. Ponadto do bazy będą dodawane automatycznie instytucje, które zarejestrują się na portalu.

Baza inicjatyw

Jest to baza zawierająca pomysły na przedsięwzięcia związane z aktywizacją osób młodych. To także wykaz podejmowanych inicjatyw umożliwiających różnym instytucjom włączenie się w ich realizację. Moduł ten umożliwi więc instytucjom znalezienie partnerów do swoich koncepcji, osobom młodym natomiast znalezienie ciekawych form aktywizacyjnych, w które sami mogą się zaangażować.