projekt młodzież NEETbeta Unia Europejska

O projekcie

Plakat NEET
Pełna nazwa projektu:

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej.

Program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer i nazwa Priorytetu:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania:
4.3 Współpraca ponadnarodowa
Instytucja Pośrednicząca:
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
Realizator:
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego
BD Center sp. z o.o.
Torridge Training Consultans Ltd
Główny cel projektu:
Wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację edukacyjną/zawodową.
Grupa docelowa:
 • Użytkownicy nowych rozwiązań to instytucje i ich pracownicy w całym kraju: publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji edukacyjno-zawodowej oraz integracji społecznej (tj. PUP, OHP, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe formalne, nieformalne i pozaformalne [w tym BDC i jego pracownicy]), osoby młode w wieku 15–29 lat, bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Odbiorcy docelowi - kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w wieku 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu - tzw. „młodzież NEET”.
Etapy realizacji projektu:
 • przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem zagranicznym
 • testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
 • analiza efektów testowania rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów merytorycznych i partnera zagranicznego
 • opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowego do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzenie analiz ze wsparciem partnera ponadnarodowego
 • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
 • wpracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanych rozwiązań wypracowanych w projekcie
Główne produkty projektu:
 1. Platforma IT poświęcona w całości tematyce badań i aktywizacji młodzieży NEET składająca się m. in. z:
  1. ogólnopolskiej polskiej publicznej bazy danych ze spisem aktualnych działań / inicjatyw, podmiotów działających na rzecz aktywizacji młodzieży NEET,
  2. czytelnią,
  3. linkownią (dla użytkowników i dla odbiorców docelowych),
  4. instrukcji i rekomendacji, raportów, analiz.
 2. 5 wypracowanych w projekcie nowych instrumentów / metod aktywizacji młodzieży NEET, opartych na programach i narzędziach aktywizacji osób młodych w Wielkiej Brytanii, w tym NEET, obejmujących:
  1. 1 modelową ścieżkę aktywizacji w formie 4 modułów e-learning dla młodzieży NEET z dostępem do IT;
  2. 2 modelowe ścieżki aktywizacji w formie:
   • 2 modelów e-learning dla użytkowników sektora publicznego
   • 2 modelów dla użytkowników sektora niepublicznego zainteresowanych aktywizacją zawodową/ edukacyjną młodzieży NEET;
  3. 2 programy aktywizacji (1x edukacyjnej, 1x zawodowej), które można będzie stosować odrębnie lub w połączeniu, w zależności od potrzeb odbiorców docelowych.
Grupy docelowe objęte wsparciem w ramach projektu:
 • Użytkownicy nowych rozwiązań to instytucje i ich pracownicy w całym kraju: publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji edukacyjno - zawodowej oraz integracji społecznej(tj.PUP, OHP, agencje zatrudnienia, NGO, podmioty ekonomii społecznej, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje szkoleniowe formalne, nieformalne i pozaformalne), osoby młode w wieku 15–29 lat, bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Odbiorcy docelowi - kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, w wieku 18 - 29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu - tzw. „młodzież NEET”.